เงื่อนไข if ในภาษาซีชาร์ป C#เงื่อนไข if เป็นการเขียนโปรแกรมให้ทำงานตามเงื่อนไขที่เราต้องการ โดยโปรแกรมจะทำงานในส่วน if ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขนั้นเป็น จริง(true) เท่านั้น

รูปแบบ

	if(เงื่อนไข)
	{	
		ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็จะทำงานในส่วนนี้
	}

ตัวอย่าง

– ถ้าตัวแปร condition มีค่าเป็นจริง (true) ก็ให้แสดงคำว่า “เงื่อนไขเป็นจริง

	bool condition = true;

	if (condition)
	{
		Console.WriteLine("เงื่อนไขเป็นจริง");
	}

– ถ้าตัวแปร A มีค่ามากกว่า ตัวแปร B ให้แสดงข้อความว่า ” A > B

	int A = 10;
	int B = 5;
	if (A > B)
	{
		Console.WriteLine(" A > B");
	}

สรุป

เงื่อนไข if จะทำงานก็ต่อเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง(true)เท่านั้น แต่หากเป็นเท็จ(false) ก็จะทำงานในโค้ดส่วนถัดไปจากเงื่อนไข if