ASP.NET RadioButtonList ให้แสดงผลในแนวนอนและแนวตั้งวิธีทำให้ RadioButtonList ใน ASP.NET แสดงผลในแนวนอน หรือ แนวตั้ง  แต่โดย Default ของ RadioButtonList จะแสดงผลในแนวตั้งอยู่แล้ว ดังนั้นเราจะอธิบายเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติในการแสดงผลของ RadioButtonList ให้อยู่ในแนวนอนหรือแนวตั้ง

RepeatDirection เป็นคุณสมบัติในการกำหนดค่าว่าจะให้ RadioButtonList แสดงผลในแนวนอน หรือ แนวตั้ง

 • แนวนอน กำหนดให้ RepeatDirection=”Horizontal”
 • แนวตั้ง กำหนดให้ RepeatDirection=”Vertical”

RadioButtonList แนวนอน

RadioButtonList แนวนอน

  <asp:RadioButtonList ID="radioButtonList" runat="server" RepeatDirection="Horizontal">
    <asp:ListItem>รายการที่ 1</asp:ListItem>
    <asp:ListItem>รายการที่ 2</asp:ListItem>
    <asp:ListItem>รายการที่ 3</asp:ListItem>
    <asp:ListItem>รายการที่ 4</asp:ListItem>
    <asp:ListItem>รายการที่ 5</asp:ListItem>
  </asp:RadioButtonList>

RadioButtonList แนวตั้ง

RadioButtonList แนวตั้ง

  <asp:RadioButtonList ID="radioButtonList" runat="server" RepeatDirection="Vertical">
    <asp:ListItem>รายการที่ 1</asp:ListItem>
    <asp:ListItem>รายการที่ 2</asp:ListItem>
    <asp:ListItem>รายการที่ 3</asp:ListItem>
    <asp:ListItem>รายการที่ 4</asp:ListItem>
    <asp:ListItem>รายการที่ 5</asp:ListItem>
  </asp:RadioButtonList>