สร้างโปรแกรมแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 8 แบบ Windows Form Applicationตัวอย่างการสร้างโปรแกรมและโค้ดโปรแกรม แปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด โดยสร้างในรูปแบบของ Windows Form Application ด้วยภาษาซีชาร์ป

1. ออกแบบหน้าจอ และ ตั้งชื่อให้กับ Component
โปรแกรมแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 8

 • TextBox (txtInputDec) ตัวที่ 1 ใช้สำหรับป้อนเลขฐานสิบ
 • TextBox (txtEight) ตัวที่ 2 ให้สำหรับเป็นผลลัพธ์
 • Button (btnConvert) ใช้สำหรับกดแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 8

2. สร้าง Event Click ให้กับ ปุ่มแปลงเลข (btnConvert) จะได้ btnConvert_Click( )

    private void btnConvert_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

3. เขียนโค้ดคำสั่งให้โปรแกรมทำงานใน btnConvert_Click( ) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์

    private void btnConvert_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int inputDec = int.Parse(txtInputDec.Text);

      string output = "";
      ArrayList arrayList = new ArrayList();
      int temp, mod;
      do
      {
        temp = inputDec / 8;
        mod = inputDec % 8;   // หารเอาเศษ
        arrayList.Add(mod);   // เพิ่มเศษที่หารได้เข้าไปใน ArrayList
        inputDec = temp;
      } while (inputDec > 0);

      // ย้อนกลับค่าใน ArrayList
      arrayList.Reverse();

      // นำตัวเลขที่เก็บไว้ใน ArrayList ออกมา
      foreach (int item in arrayList)
      {
        output += item.ToString();
      }

      txtEight.Text = output;
    }

หมายเหตุ

– การเรียกใช้ ArrayList ต้อง using System.Collections; เข้ามาด้วย

โปรแกรมแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 8