ประวัติภาษาซีชาร์ป C#ภาษาซีชาร์ป (C# Programming Language) เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุทำงานบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์และมี Anders Hejlsberg เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีรากฐานมาจากภาษาซีพลัสพลัสและภาษาอื่นๆ (โดยเฉพาะภาษาเดลไฟและจาวา) โดยปัจจุบันภาษาซีซาร์ปเป็นภาษามาตรฐานรองรับโดย ECMA และ ISO

ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาและปรับรูปแบบของ ภาษา C# อยู่ตลอดเวลาโดยทาง Microsoft ได้นำภาษา C# ไปอยู่ในชุดพัฒนา software อย่าง visual studio ซึ่งทำให้เป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น

ไมโครซอฟท์ส่งมาตรฐานภาษาซีซาร์ป(C#) ให้กับ ECMA และได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐาน ECMA ในเดือนธันวาคม ค.ศ.2001 ในชื่อว่า ECMA-334 C# Language Specification ใน ค.ศ.2003 ภาษาซีซาร์ป ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐาน ISO (ISO/IEC 23270) มาตราฐาน ISO/IEC 23270:2003 ระบุรูปแบบ และกำหนดการแปล (ตีความ) โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาซีซาร์ป  โดยตัวมาตรฐานได้ระบุ:

  • รูปแบบการนำเสนอ
  • ไวยากรณ์
  • กฎการตีความสำหรับแปลโปรแกรมภาษาซีซาร์ป
  • ข้อห้าม และข้อจำกัด ของเครื่องมือที่สร้างตามข้อกำหนดของ C# ISO/IEC 23270:2003 ไม่ได้ระบุ
  • กลไกในการแปลงโปรแกรมภาษาซีซาร์ปเพื่อใช้ในระบบประมวลผลข้อมูล
  • กลไกในการเรียกให้โปรแกรมภาษาซีซาร์ปทำงาน เพื่อใช้ในระบบประมวลผลข้อมูล
  • กลไกในการแปลงข้อมูลเข้า เพื่อใช้กับโปรแกรมภาษาซีซาร์ป
  • กลไกในการแปลงข้อมูลออก หลังจากถูกประมวลผลโดยโปรแกรมภาษาซีซาร์ป

 

นอกจากนี้ตัวมาตรฐานไม่ได้กล่าวถึง โครงสร้างข้อมูล(Data Structure) และตัว Library กลางของ .NET Framework ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีซาร์ปเลย