สร้างโปรแกรมแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10 แบบ Windows Form Applicationตัวอย่างการสร้างโปรแกรมและโค้ดโปรแกรม แปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ  สร้างในรูปแบบของ Windows Form Application ด้วยภาษาซีชาร์ป

1. ออกแบบหน้าจอ และ ตั้งชื่อให้กับ Component
โปรแกรมแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2

 • TextBox (txtInputBin) ตัวที่หนึ่ง ใช้สำหรับป้อนเลขฐานสอง
 • TextBox (txtDec) ตัวที่สอง ให้สำหรับเป็นผลลัพธ์
 • Button (btnConvert) ใช้สำหรับกดแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ

2. สร้าง Method เพื่อแปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 10

    private double BaseTwoToBaseTen(string value)
    {
      int i = (value.Length - 1);
      double sum = 0, j = 0;
      while (i >= 0)
      {
        sum += Convert.ToDouble(value.Substring(i, 1)) * 
            Convert.ToDouble(Math.Pow(2.00, Convert.ToDouble(j)));
        j++;
        i--;
      }
      return sum;
    }

3. สร้าง Event Click ให้กับ ปุ่มแปลงเลข (btnConvert) จะได้ btnConvert_Click( )

    private void btnConvert_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

4. เขียนคำสั่งให้โปรแกรมทำงานใน btnConvert_Click( ) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์

    private void btnConvert_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string input = txtInputBin.Text;
      txtDec.Text = BaseTwoToBaseTen(input).ToString(); 
    }

โปรแกรมแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2