สร้างโปรแกรมแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2 แบบ Windows Form Applicationตัวอย่างการสร้างโปรแกรมแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง แบบ Windows Form Application ด้วยภาษาซีชาร์ป
1. ออกแบบหน้าจอ และ ตั้งชื่อให้กับ Component นั้น ๆ

โปรแกรมแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2

 • TextBox (txtInputDec) ตัวที่หนึ่ง ใช้สำหรับป้อนเลขฐานสิบ
 • TextBox (txtBinary) ตัวที่สอง ให้สำหรับเป็นผลลัพธ์
 • Button  (btnConvert) ใช้สำหรับกดแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง

2. สร้าง Method เพื่อแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง

    public string ConvertDecToBin(int inputDec)
    {
      int temp = inputDec;
      string binary = "";
      while (temp > 0)
      {
        if (temp >= 2)
        {
          binary = (temp % 2) + binary;
        }
        else
        {
          binary = temp + binary;
        }
        temp = temp / 2;
      }
      return binary;
    } 

3. สร้าง Event  Click ให้กับ ปุ่มแปลงเลข (btnConvert) จะได้ btnConvert_Click( )

    private void btnConvert_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
    }

4. เขียนคำสั่งต่าง ๆ ใน btnConvert_Click( ) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์

    private void btnConvert_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int value = int.Parse(txtInputDec.Text);
      txtBinary.Text = ConvertDecToBin(value);
    }

โปรแกรมแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 2