โค้ดภาษาซีชาร์ป C# หาค่าเริ่มต้นของชนิดข้อมูล (Data Type)ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษาซีชาร์ป C# ในการหาค่าเริ่มต้นของชนิดข้อมูลในภาษาซีชาร์ป หรือที่เรียกว่า Data Type Default Value

using System;

namespace DataTypeDefaultValue
{
  class Program
  {
    //ส่วนที่ 1
    public static sbyte SBYTE;
    public static byte BYTE;
    public static short SHORT;
    public static ushort USHORT;
    public static int INT;
    public static uint UINT;
    public static long LONG;
    public static ulong ULONG;
    public static float FLOAT;
    public static double DOUBLE;
    public static decimal DECIMAL;
    public static string STRING;
    public static object OBJECT;
    public static char CHAR;
    public static bool BOOL;

    public static void Main(string[] args)
    {
      //ส่วนที่ 2
      Console.WriteLine(" sbyte  = {0}", SBYTE);
      Console.WriteLine(" byte   = {0}", BYTE);
      Console.WriteLine(" short  = {0}", SHORT);
      Console.WriteLine(" ushort  = {0}", USHORT);
      Console.WriteLine(" int   = {0}", INT);
      Console.WriteLine(" uint   = {0}", UINT);
      Console.WriteLine(" long   = {0}", LONG);
      Console.WriteLine(" ulong  = {0}", ULONG);
      Console.WriteLine(" float  = {0}", FLOAT);
      Console.WriteLine(" double  = {0}", DOUBLE);
      Console.WriteLine(" decimal = {0}", DECIMAL);
      Console.WriteLine(" string  = {0}", STRING);
      Console.WriteLine(" object  = {0}", OBJECT);
      Console.WriteLine(" char   = {0}", CHAR);
      Console.WriteLine(" bool   = {0}", BOOL);  
      Console.Read();
    }
  }
}

คำอธิบาย

ส่วนที่ 1 : ประกาศตัวแปรเป็นชนิดต่าง ๆ
ส่วนที่ 2 : นำตัวแปรที่ประกาศไว้มาแสดงผล

ค่าเริ่มต้นของชนิดข้อมูล C#