ค่าเริ่มต้นของชนิดข้อมูลภาษาซีชาร์ป C#ค่าเริ่มต้นของ ชนิดข้อมูล(Data Type) ในภาษาซีชาร์ป ที่เรายกตัวอย่างมาดังรายละเอียดด้านล่างนี้..

Data Type Default Value in C#

ชนิดค่าเริ่มต้น
sbyte0
byte0
short0
ushort0
int0
uint0
long0
ulong0
float0
double0
decimal0
string
object
char
boolFalse

ค่าเริ่มต้นของชนิดข้อมูล C#